Ochrana súkromia

I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Zodpovedným a zároveň prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: Mahmoud Abdullah, 221 31 Tripoli, Lybia


II. OSOBNÝ ÚDAJ
Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely zabezpečenia prevádzky portálu www.vimo.sk Bez spracovania osobných údajov by nebolo možné dotknutým osobám poskytnúť požadované služby, poskytované portálom www.vimo.sk. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom portálu ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, na základe samostatného súhlasu alebo oprávneného záujmu. Medzi tieto údaje patrí hlavne meno, priezvisko, adresa a e-mail, ako aj všetky ďalšie údaje, ktoré užívateľ pri registrácii svojho účtu poskytol dobrovoľne.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

E-mail slúži rovnako ako identifikačný údaj pre prihlásenie užívateľa do jeho účtu.

III. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
A. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre poskytnutie plnohodnotných služieb blogovej platformy www.vimo.sk, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „Nariadenie“.

B. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
V prípade, že aktuálne ste registrovaným užívateľom, môže Prevádzkovateľ použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách, pokiaľ sa z odberu newsletterov neodhlásite. V ostatných prípadoch Vás Spoločnosť žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch Spoločnosti a o službách, akciách a propagačných kampaniach Spoločnosti.

Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteri.

IV. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je definovaný v odseku II. Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Vaše užívateľské účty k službám, umožnenie poskytovať služby, o ktoré ste prejavili záujem, a ďalej z dôvodu zaistenia a zvyšovania bezpečnosti.

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

zasielania marketingových oznamov
Zo strany našej Spoločnosti nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

V. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu aktívnej registrácie vášho účtu, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

Po uplynutí vyššie uvedenej doby sú ukladané po primeranú dobu len základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

VI. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V určitých prípadoch je potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom, či k ich inému zneužitiu

Pre účely zasielania reklamných oznámení a reklamných materiálov, môžu byť niektoré Vaše údaje odovzdané externému poskytovateľovi služieb v súvislosti s cielenou reklamou.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky, v prípadoch vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie, aké údaje o vás spracováva. Ďalej máte právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzení ich spracovávania, právo vzniesť námietku proti spracovávaní Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

V prípade podozrenia z narušenia ochrany osobného a súkromného života, ktoré by malo byť zapríčinené spracovaním osobných údajov, máte právo požadovať adekvátne vysvetlenie. Dotknutá osoba má nárok kedykoľvek sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie alebo zákon, máte mimo iné právo podať sťažnosť na úrad vykonávajúci dozor.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V prípade, že tak učiníte, Vaše údaje budú vymazané. Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje pre splnenie povinností jemu udelených zákonom alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov.

VIII. COOKIES
Prevádzkovateľ používa v rámci svojich webových stránok tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Prevádzkovateľ používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb návštevníka.

Cookie v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu e-mailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača.

Aké súbory cookies používame?

Prevádzkovateľ využíva krátkodobé a dlhodobé typy súborov. Krátkodobé zostávajú vo Vašom počítači len do doby, než zatvoríte okno prehliadača. Dlhodobé zostávajú vo Vašom počítači dlhšie alebo pokiaľ ich neodstránite (doba závisí na nastavení samotných cookies a na nastavení Vášho prehliadača).

Používané cookies podľa ich funkcií

Analytické: pomáhajú vyobrazovať návštevnosť

Trackingové: využívajú sa pre rozbor správania návštevníka na stránkach a k následnému prispôsobeniu ponuky informácií

Remarketingové: vďaka nim je možné lepšie spoznať návštevníka a upraviť reklamy a zobrazovanie kategórií obsahu podľa jeho záujmov.

Konverzné: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých kanálov

Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu

Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný a v prípade jeho neudelenia nie je webová stránka prevádzkovateľom žiadnym spôsobom obmedzená.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

IX. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Spoločnosti. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností.

X. BEZPEČNOSŤ
Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov používateľov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zaisťuje za použitia technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré užívateľ prevádzkovateľovi poskytne, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojenými databázami je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len Prevádzkovateľovi. Tento je rovnako viazaný povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

XI. KONTAKTY
Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese admin.vimo@protonmail.com